[vc_empty_space height=”90px” el_class=”norebro-phone-space”][norebro_heading subtitle_type_layout=”top_subtitle” module_type_layout=”on_middle” subtitle_offset=”10px” title=”JUQ1JTk2JUQ1JUFCJUQ2JTgwJUQ1JUI0JUQ1JUExJUQ1JUI1JUQ1JUFCJUQ1JUI2JTIwJUQ1JUI4JUQ1JUIzJUQ1JUFCJTIwJUQ1JUJBJUQ1JUExJUQ1JUJGJUQ2JTgwJUQ1JUExJUQ1JUJEJUQ1JUJGJUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUI0″ subtitle=”JUQ0JUI4JUQ1JUI2JUQ1JUE0JUQ1JUEzJUQ1JUFFJUQ1JUE1JUQ2JTg0JTIwJUQ1JTgxJUQ1JUE1JUQ2JTgwJTIwJUQ1JUEyJUQ1JUFCJUQ1JUE2JUQ1JUI2JUQ1JUE1JUQ1JUJEJUQ1JUFCJTIwJUQ1JUI4JUQ1JUIzJUQ1JUE4″ title_typo=”font_size~36||line_height~42||weight~600″ subtitle_typo=”font_size~13||letter_spacing~1||weight~400||uppercase~1″][vc_empty_space height=”50px” el_class=”norebro-phone-space”]
[norebro_pricing_table title=”Ստարտ” price=”150․000″ price_currency=”֏” features_value=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_minus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D5%86%D5%A5%D5%B5%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%A3%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%BC%D5%B8%D5%A3%D5%B8%D5%BF%D5%AB%D5%BA%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%B1%D5%B5%D6%81%D5%A5%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%AB%20%D5%A4%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%B6%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%B2%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%AC%D5%A5%D5%BF%D5%AB%20%D5%A4%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%B6%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_minus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D5%87%D5%A1%D5%BA%D5%AB%D5%AF%20%2F%20%D4%B3%D6%80%D5%AB%D5%B9%20%2F%20%D4%B2%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%AF%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_minus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%B3%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%20%D5%BE%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_minus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D5%8E%D5%A5%D5%A2%20%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%AB%20%D5%A4%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%B6%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_minus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%B1%D5%BA%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%AB%20%D5%A4%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%B6%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%AF%D5%A5%D5%BF%D6%89%2015%20%D6%85%D6%80%20%22%7D%5D” add_button=”1″ readmore_button=”type=outline&size=default&color=brand” button_link=”url:%23|title:%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%AB%D6%80%D5%A5%D5%AC||” price_color=”brand” bg_color=”#ffffff”]
[norebro_pricing_table title=”Բիզնես” price=”550․000″ price_currency=”֏” features_value=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D5%86%D5%A5%D5%B5%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%A3%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%BC%D5%B8%D5%A3%D5%B8%D5%BF%D5%AB%D5%BA%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%B1%D5%B5%D6%81%D5%A5%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%AB%20%D5%A4%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%B6%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%B2%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%AC%D5%A5%D5%BF%D5%AB%20%D5%A4%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%B6%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D5%87%D5%A1%D5%BA%D5%AB%D5%AF%20%2F%20%D4%B3%D6%80%D5%AB%D5%B9%20%2F%20%D4%B2%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%AF%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%B3%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%20%D5%BE%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_minus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D5%8E%D5%A5%D5%A2%20%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%AB%20%D5%A4%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%B6%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_minus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%B1%D5%BA%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%AB%20%D5%A4%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%B6%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%AF%D5%A5%D5%BF%D6%89%2015%20%D6%85%D6%80%20%22%7D%5D” add_button=”1″ readmore_button=”type=outline&size=default&color=brand” button_link=”url:%23|title:%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%AB%D6%80%D5%A5%D5%AC||” price_color=”brand” bg_color=”#ffffff”]
[norebro_pricing_table title=”Պրոֆֆեսիոնալ” price=”800․000″ price_currency=”֏” features_value=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D5%86%D5%A5%D5%B5%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%A3%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%BC%D5%B8%D5%A3%D5%B8%D5%BF%D5%AB%D5%BA%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%B1%D5%B5%D6%81%D5%A5%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%AB%20%D5%A4%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%B6%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%B2%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%AC%D5%A5%D5%BF%D5%AB%20%D5%A4%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%B6%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D5%87%D5%A1%D5%BA%D5%AB%D5%AF%20%2F%20%D4%B3%D6%80%D5%AB%D5%B9%20%2F%20%D4%B2%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%AF%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%B3%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%20%D5%BE%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D5%8E%D5%A5%D5%A2%20%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%AB%20%D5%A4%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%B6%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D4%B1%D5%BA%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%AB%20%D5%A4%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%B6%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22icon_plus%22%2C%22feature_title%22%3A%22%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%AF%D5%A5%D5%BF%D6%89%2015%20%D6%85%D6%80%20%22%7D%5D” add_button=”1″ readmore_button=”type=outline&size=default&color=brand” button_link=”url:%23|title:%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%AB%D6%80%D5%A5%D5%AC||” price_color=”brand” bg_color=”#ffffff”]
[vc_empty_space height=”90px” el_class=”norebro-phone-space”]
[vc_empty_space height=”90px” el_class=”norebro-phone-space”][norebro_heading subtitle_type_layout=”top_subtitle” module_type_layout=”on_middle” subtitle_offset=”10px” title=”JUQ1JThBJUQ1JUExJUQ1JUJGJUQ2JTgwJUQ1JUExJUQ1JUJEJUQ1JUJGJUQ1JUFCJTIwJUQ1JUFDJUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUFFJUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUI0JUQ1JUI2JUQ1JUE1JUQ2JTgwJTBB” subtitle=”JUQ0JUIxJUQ1JUJDJUQ1JUExJUQ1JUJCJUQ1JUFCJUQ1JUI2JTIwd2ViJTIwJUQ1JUFFJUQ1JUExJUQ1JUJDJUQ1JUExJUQ1JUI1JUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUE5JUQ1JUI1JUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUI2JUQ1JUI2JUQ1JUE1JUQ2JTgwJUQ1JUFCJTIwJUQ2JTg1JUQ1JUI2JUQ1JUFDJUQ1JUExJUQ1JUI1JUQ1JUI2JTIwJUQ1JUFEJUQ1JUExJUQ1JUI2JUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUE5JUQ1JUE4JTIwJUQ1JTgwJUQ1JUExJUQ1JUI1JUQ1JUExJUQ1JUJEJUQ1JUJGJUQ1JUExJUQ1JUI2JUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUI0JTYwJTIwJUQ2JTg2JUQ1JUFCJUQ2JTg0JUQ1JUJEJUQ1JUJFJUQ1JUExJUQ1JUFFJTIwJUQ1JUEzJUQ1JUI2JUQ1JUE1JUQ2JTgwJUQ1JUI4JUQ1JUJF” title_typo=”font_size~36||line_height~42||weight~600″ subtitle_typo=”font_size~13||letter_spacing~1||weight~400||uppercase~1″][vc_empty_space height=”50px” el_class=”norebro-phone-space”][product_category per_page=”8″ columns=”4″ orderby=”menu_order title” order=”ASC” category=”patrasti-logotiper”][vc_empty_space height=”50px” el_class=”norebro-phone-space”][norebro_button layout=”fill” link=”url:%2Fit-shop%2F|title:%D4%B4%D5%A5%D5%BA%D5%AB%20it%20%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9||” color=”brand”][vc_empty_space height=”90px” el_class=”norebro-phone-space”]
[vc_empty_space height=”90px” el_class=”norebro-phone-space”][norebro_heading subtitle_type_layout=”top_subtitle” module_type_layout=”on_middle” subtitle_offset=”10px” title=”JUQ1JThFJUQ1JUE1JUQ2JTgwJUQ1JUJCJUQ1JUFCJUQ1JUI2JTIwJUQ1JUExJUQ1JUI3JUQ1JUFEJUQ1JUExJUQ1JUJGJUQ1JUExJUQ1JUI2JUQ2JTg0JUQ1JUI2JUQ1JUE1JUQ2JTgw” subtitle=”JUQ1JTg0JUQ1JUE1JUQ2JTgwJTIwJUQ1JUJBJUQ1JUI4JUQ2JTgwJUQ1JUJGJUQ2JTg2JUQ1JUI4JUQ1JUFDJUQ1JUFCJUQ1JUI4JUQ1JUI2″ title_typo=”font_size~36||line_height~42||weight~600″ subtitle_typo=”font_size~13||letter_spacing~1||weight~400||uppercase~1″][vc_empty_space height=”50px” el_class=”norebro-phone-space”][norebro_recent_projects projects_category=”35″ columns_in_row=”2-2-1-1″ show_projects_filter=”0″][vc_empty_space height=”90px” el_class=”norebro-phone-space”]
[vc_empty_space height=”90px” el_class=”norebro-phone-space”][norebro_split_box first_vertical_padding=”0px” first_horizontal_padding=”0px” bg_second_parallax=”vertical” bg_second_parallax_speed=”0.5″ second_vertical_padding=”0px” second_horizontal_padding=”0px”][norebro_split_box_column]
[vc_empty_space height=”60px”][norebro_heading subtitle_type_layout=”top_subtitle” module_type_layout=”on_left” subtitle_offset=”10px” title=”JUQ1JUFEJUQ1JUE1JUQ1JUFDJUQ1JUExJUQ2JTgxJUQ1JUFCJTIwJUQ2JTg3JTIwJUQ1JUIzJUQ1JUFGJUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUI2JTIwJUQ1JUFDJUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUFFJUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUI0JUQ1JUI2JUQ1JUE1JUQ2JTgwJTIwJTBBJUQ1JTgxJUQ1JUE1JUQ2JTgwJTIwJUQ1JUEyJUQ1JUFCJUQ1JUE2JUQ1JUI2JUQ1JUE1JUQ1JUJEJUQ1JUFCJTIwJUQ1JUIwJUQ1JUExJUQ1JUI0JUQ1JUExJUQ2JTgw” subtitle=”JUQ0JUIxJUQ1JUJDJUQ1JUExJUQ1JUJCJUQ1JUExJUQ2JTgwJUQ1JUFGJUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUI0JTIwJUQ1JUE1JUQ1JUI2JUQ2JTg0JTBB” title_typo=”font_size~36||line_height~42||weight~600″ subtitle_typo=”font_size~13||letter_spacing~1||weight~400||uppercase~1″][vc_empty_space height=”20px”][norebro_text text_typo=”font_size~16||line_height~24||weight~inherit”]Մեզ մոտ դուք կարող եք գտնել բոլոր այն ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են յուրաքանչյուրին, ով ցանկանում է ունենալ ինտերնետ կայք կամ զարգացնել իր բիզնեսը համացանցում։[/norebro_text][vc_empty_space height=”25px”][norebro_button layout=”fill” shape_position=”left” icon_use=”1″ icon_position=”right” link=”url:%23|title:%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%AB%D6%80%D5%A5%D5%AC%20%D5%A2%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%B6%D5%A3||” color=”brand” icon_as_icon=”ion-android-arrow-forward” css_class=”eModal-1″][vc_empty_space height=”60px”]
[/norebro_split_box_column][norebro_split_box_column][norebro_video layout=”outline” button_layout=”filled” title=”Watch Video” link=”https://www.youtube.com/embed/_GuOjXYl5ew” button_anim=”1″ appearance_effect=”fade-up” title_typo=”weight~inherit” appearance_duration=”400″ button_color=”rgba(44,44,44,0.96)” border_color=”rgba(44,44,44,0.96)” title_color=”#ffffff”][/norebro_split_box_column][/norebro_split_box][vc_empty_space height=”90px” el_class=”norebro-phone-space”]
[vc_empty_space height=”70px”]
[norebro_icon_box box_type_layout=”top_icon” box_alignment=”`{`object Object`}`” icon_type_layout=”default” icon_type=”user_image” use_link=”1″ title=”Կայքերի պատրաստում” description=”Ցանկացած բարդության նորաոճ կայքերի պատրաստում ձեր բիզնեսի համար։ Լենդինգ կայքեր, բիզնես կայքեր, ինտերնետ խանութներ, անհատական լուծումներ։” description_typo=”font_size~15||weight~inherit” icon_as_image=”5649226″ title_typo=”letter_spacing~0||weight~600″ link_url=”url:%2Fweb-kayqeri-patrastum%2F|title:%D5%8F%D5%A5%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D5%AC%20%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D5%B6||” readmore_button=”type=default&size=default”]
[vc_empty_space height=”35px”]
[vc_empty_space height=”70px”]
[norebro_icon_box box_type_layout=”top_icon” box_alignment=”`{`object Object`}`” icon_type_layout=”default” icon_type=”user_image” use_link=”1″ title=”Լոգոտիպերի պատրաստում” description_typo=”font_size~15||weight~inherit” icon_as_image=”5649227″ title_typo=”letter_spacing~0||weight~600″ link_url=”url:%2Flogotiperi-patrastum%2F|title:%D5%8F%D5%A5%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D5%AC%20%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D5%B6||” readmore_button=”type=default&size=default” description=”Լոգոտիպը ցանկացած ընկերության դեմքն է շուկայում: Մեր մասնագետները պատրաստել են ավելի քան 350 լոգոոտիպեր:”]
[vc_empty_space height=”35px”]
[vc_empty_space height=”70px”]
[norebro_icon_box box_type_layout=”top_icon” box_alignment=”`{`object Object`}`” icon_type_layout=”default” icon_type=”user_image” use_link=”1″ title=”Բրենդինգ” description=”ֆիրմային ոճի ստեղծում, ապրանքանիշի ձևավորման և բրենդի առաջխաղացման ընդհանրացմամբ:” description_typo=”font_size~15||weight~inherit” icon_as_image=”5649227″ title_typo=”letter_spacing~0||weight~600″ link_url=”url:%2Fbrending%2F|title:%D5%8F%D5%A5%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D5%AC%20%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D5%B6||” readmore_button=”type=default&size=default”]
[vc_empty_space height=”35px”]
[vc_empty_space height=”70px”]
[norebro_icon_box box_type_layout=”top_icon” box_alignment=”`{`object Object`}`” icon_type_layout=”default” icon_type=”user_image” use_link=”1″ title=”Դիջիթլ մարքեթինգ” description=”Մենք կիրառում ենք բիզնեսի առցանց զարգացման նորար մեթոդներ։ SEO, SMM, կենտեքստային գովազդ։” description_typo=”font_size~15||weight~inherit” icon_as_image=”5649228″ title_typo=”letter_spacing~0||weight~600″ link_url=”url:%2Fdigital-marketing%2F|title:%D5%8F%D5%A5%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D5%AC%20%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D5%B6||” readmore_button=”type=default&size=default”]
[vc_empty_space height=”35px”]
[norebro_parallax size=”cover” use_overlay=”1″ image=”5649000″ overlay_color=”rgba(48,48,48,0.6)”][vc_empty_space height=”120px” el_class=”norebro-phone-space”][norebro_carousel item_desktop=”1″ item_tablet=”1″ pagination_show=”1″ navigation_buttons=”0″ autoplay=”0″ dots_each=”1″ dots_color=”#ffffff”][norebro_carousel_inner title=”Section 1″ tab_id=”1502797281875-6e444faa-8867″][norebro_testimonial block_type_layout=”photo_top” block_type_alignment_top=”photo_top” quote=”Շատ հաճելի էր մնամ պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ աշխատելը:
Պատասխանատվության մեծ զգացումով, արագ և որակով աշխատանք…” photo=”12944″ author=”Անահիտ Ոսկանյան” position=”Մարքեթոլոգ” quote_color=”#ffffff” author_color=”#ffffff” position_color=”rgba(255,255,255,0.6)” quote_typo=”font_size~16||weight~inherit” image_border_color=”rgba(255,255,255,0.1)”][/norebro_carousel_inner][norebro_carousel_inner title=”Section 1″ tab_id=”1503475191073-5db1430b-4c5d”][norebro_testimonial block_type_layout=”photo_top” block_type_alignment_top=”photo_top” quote=”Շնորհակալ ենք Web Start-ի թիմին համբերատար, սիրալիր և
պռոֆեսիոնալ աշխատանքի համար։ Ընկերության հետ համագործակցում
ենք շուրջ կես տարի…” photo=”12945″ author=”PlayCity” quote_color=”#ffffff” author_color=”#ffffff” position_color=”rgba(255,255,255,0.6)” quote_typo=”font_size~16||weight~inherit” image_border_color=”rgba(255,255,255,0.1)”][/norebro_carousel_inner][norebro_carousel_inner title=”Section 1″ tab_id=”1503475234039-5c34e781-4b5b”][norebro_testimonial block_type_layout=”photo_top” block_type_alignment_top=”`{`object Object`}`” quote=”Պարտաճանաչ, կրեատիվ, համբերատար և նորովի մոտեցում:
Միամշանակ ամենալավ մասնագետները Հայաստանում:” photo=”12946″ author=”Աննա Բագրատունյան” position=”Տնօրեն” quote_color=”#ffffff” author_color=”#ffffff” position_color=”rgba(255,255,255,0.6)” quote_typo=”font_size~16||weight~inherit” image_border_color=”rgba(255,255,255,0.1)”][/norebro_carousel_inner][/norebro_carousel][vc_empty_space height=”120px” el_class=”norebro-phone-space”][/norebro_parallax]
[norebro_call_to_action icon_use=”1″ without_side_paddings=”1″ title=”JUQ0JUJDJUQ2JTgwJUQ1JUExJUQ2JTgxJUQ2JTgwJUQ1JUE1JUQ1JTlCJUQ2JTg0JTIwJUQ1JUEyJUQ2JTgwJUQ1JUFCJUQ2JTg2JUQ1JUE4JTIwJUQ2JTg3JTIwJUQ1JUJBJUQ1JUExJUQ1JUJGJUQ1JUI0JUQ1JUE1JUQ1JTlCJUQ2JTg0JTIwJUQ1JTgxJUQ1JUE1JUQ2JTgwJTIwJUQ1JUEyJUQ1JUFCJUQ1JUE2JUQ1JUI2JUQ1JUE1JUQ1JUJEJUQ1JUFCJTIwJUQ1JUI0JUQ1JUExJUQ1JUJEJUQ1JUFCJUQ1JUI2JUQ2JTg5JTIw” subtitle=”JUQ1JTg0JUQ1JUE1JUQ1JUI2JUQ2JTg0JTIwJUQ1JUFGJUQ1JUExJUQ1JUJBJTIwJUQ1JUFGJUQ1JUIwJUQ1JUExJUQ1JUJEJUQ1JUJGJUQ1JUExJUQ1JUJGJUQ1JUE1JUQ1JUI2JUQ2JTg0JTIwJUQ1JTgxJUQ1JUE1JUQ1JUE2JTIwJUQ1JUIwJUQ1JUE1JUQ1JUJGJTIwJUQ1JUE3JUQ1JUFDJUQ1JUE1JUQ1JUFGJUQ1JUJGJUQ2JTgwJUQ1JUI4JUQ1JUI2JUQ1JUExJUQ1JUI1JUQ1JUFCJUQ1JUI2JTIwJUQ2JTgzJUQ1JUI4JUQ1JUJEJUQ1JUJGJUQ1JUFCJTIwJUQ1JUI0JUQ1JUFCJUQ1JUJCJUQ1JUI4JUQ2JTgxJUQ1JUI4JUQ1JUJFJTJDJTIwJUQ1JUFGJUQ1JUExJUQ1JUI0JTIwJUQ1JUFGJUQ1JUE2JUQ1JUExJUQ1JUI2JUQ1JUEzJUQ1JUExJUQ1JUIwJUQ1JUExJUQ2JTgwJUQ1JUE1JUQ1JUI2JUQ2JTg0JTIwJUQ1JUIwJUQ1JUI2JUQ1JUExJUQ2JTgwJUQ1JUExJUQ1JUJFJUQ1JUI4JUQ2JTgwJUQ1JUFCJUQ1JUI2JUQ1JUJEJTIwJUQ1JUFGJUQ1JUExJUQ2JTgwJUQ1JUIzJTIwJUQ1JUFBJUQ1JUExJUQ1JUI0JUQ1JUFGJUQ1JUE1JUQ1JUJGJUQ1JUI4JUQ2JTgyJUQ1JUI0JUQ2JTg5″ link=”|title:%D4%BC%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%B6%D5%A5%D5%AC%20%D5%A2%D6%80%D5%AB%D6%86%D5%A8||” icon_as_icon=”ion-android-arrow-forward” bg_color=”brand” readmore_button=”type=outline&size=default&color=#ffffff&text-hover-color=#444444″ title_typo=”weight~600″ css_class=”eModal-1″]